Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

Нетъкан текстил

текстил, произведен чрез свързване на щапелни влакна или непрекъснати филаменти или нишки, чрез механична или физико-механична технология или комбинация от тях. Механичната обработка може да бъде сплитане заедно на влакна (чрез иглонабиване, свързване чрез прошиване на нишки, предени от стопилка, мокроваткообразуване) или преплитане чрез свързване на система от нишки(чрез технологиите арахне) или мали (малимо, маливат, малипол, малифлиз). При физико-механичната технология се използват: течни свързващи агенти (спрей, импрегнация, система за импрегниране на нишки, печатане), твърди свързващи агенти (за смесване на влакната по повърхността, пулверизиране, вмъкване на слоеве от влакна) и физични (свиване чрез нагряване, стопяване, спояване) или химични (свиване чрез химична обработка, набъбване, разтваряне на повърхността) дейности. Нетъканият текстил може да се получи и чрез комбиниране на механична, физична или химична обработка. Нетъканият текстил не включва текстилни продукти, произведени чрез тъкане, плетене, бродиране или затепване.ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design