Интернет терминологичен речник в областта на текстила

Index

| A | F | H | I | O | S | T | V | W | X | Y | Z | А | Б | б | В | Г | Д | д | Е | е | Ж | З | И | К | к | Л | л | М | Н | н | О | о | П | п | Р | С | с | Т | т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | ш | Ю | Я |
 

T-tex

международна десетична система, използвана за изразяване на фиността (маса/тегло за единица дължина) на текстил (влакна, нишки, прежди, дреб, лента, кабел и т.н.). Означава се с tex (единица), която е равна на масата на нишката или на друг текстил в грамове при дължина от 1000 m (1tex = 1g/1000 m) и съответните кратни и коефициенти. Едновременно с tex единиците се използват и следните кратни: ktex (kilotex), dtex (decitex), mtex (militex). В Чехословакия tex системата е въведена от 1976 г. Виж номериране на преждаВзето от „http://bg.texsite.info/T-tex“.

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация [информация] отразява само авторските виждания и Европейската комисия не носи отговорност по отношение на използването на представената информация.
This project has been funded with support from the European Commission.
Карта на сайта  |  За уебсайта  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design